Adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat

 1. A szabályzat célja

 Adatkezelő adatai:

Cégnév: KVENTFAL Házépítő, Építőipari Korlátolt Felelősségű Társaság

A Társaság (a továbbiakban: „Társaság”)

Rövidített cégnév: Kventfal Kft

Cégjegyzékszám: CG 10-09-027914

 Székhely: 3323 Szarvaskő, Tölgyfa u. 4. sz.

Honlap: www.kventfalhazepito.hu

Bankszámlaszám: 10403707-00021366-00000004

Statisztikai számjel: 14129904-4121-113-10

Adószám: 141299-04-10

Közösségi adószám: HU141299-04-10

Telefon: 30/382-0814

E-mail elérhetőség: kventfalhazepito@gmail.com

A Társaság képviselője: Csuhai Bertalan ügyvezető

 Az információs önrendelkezési jogról szóló törvény alapján az adatvédelmi követelmények betartásához szükséges feltételek és az adatkezelés biztonságának megfelelő szintű biztosítása érdekében, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló törvény, a közbeszerzésekről szóló törvény, az információszabadságról szóló törvény, az államháztartásról szóló törvény alapján a Kventfal Kft.(a továbbiakban: Társaság) működése során keletkező közérdekű adatok és közérdekből nyilvános adatok nyilvánosságának biztosítása, a közérdekű adatigénylések teljesítési rendjének meghatározása, valamint a közérdekű és a közérdekből nyilvános adatok közzétételével kapcsolatos feladatok meghatározása és felelősségi rend kialakítása, az információ-áramlás naprakészségének biztosítása érdekében az alábbiakat határozom meg.

1.2. A Szabályzat hatálya

 –  A Szabályzat személyi hatálya kiterjed

 a) a Társaság valamennyi munkavállalójára, valamint az eseti jelleggel munkavégzésre igénybe vett dolgozóra,

 d)  az adatfeldolgozóra, valamint

e) a fentieken kívül mindazon személyre, aki a Társasággal bármilyen szerződéses jogviszonyban áll.

 –  A Szabályzat tárgyi hatálya kiterjed

 a) a Társaságnál keletkezett valamennyi adatra,

 b) az informatikai rendszerben kezelt vagy feldolgozott adatra,

 c) az adatkezelés eredményeképpen létrejött adatra, 

d) a Társaságnál alkalmazott valamennyi hardver- és szoftvereszközre, valamint

 e) a Társaság tevékenységével kapcsolatos, működése során keletkező közérdekű adatra vagy közérdekből nyilvános adatra.

2. Fogalmi meghatározások

 • érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
 • személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat-különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságra jellemző ismeret-, valamint az abból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
 • különleges adat: a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kissebséghez tartozásra, a politikai véleményre, pártállásra, vallásos vagy világnézeti meggyőződésre, párttagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat
 • adatállomány: az egy nyilvántartó rendszerben kezelt adatok összessége
 • bűnügyi személyes adat: a büntetőeljárás során vagy azt megelőzően a bűncselekménnyel vagy büntetőeljárással összefüggésben, a büntetőeljárás lefolytatására, illetőleg a bűncselekmények felderítésére jogosult szerveknél, továbbá a büntetés végrehajtási szervezeteknél keletkezett, és az érintettekkel kapcsolatba hozható, valamint a büntetett előéletre vonatkozó személyes adat.
 • hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatásán alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezést adja a rá vonatkozó személyes adatok- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
 • tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
 • adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtja.
 • adatkezelés: az alkalmazott eljárásától függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
 • adat továbbítása: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • nyilvánosságra hozatal: az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
 • adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olya módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges. adatmegjelölés: az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából. adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése. adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszerektől és eszközöktől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján- beleértve a jogszabály rendelkezésére alapján történő szerződéskötést is – az adatok feldolgozását végzi.
 • adatnyilvántartó rendszer: személyes adatok bármely strukturált, funkcionálisan vagy földrajzilag centralizált, decentralizált vagy szétszórt állománya, mely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető
 • adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, a jogosulatlan hozzáférés, nyilvánosságra hozatal, továbbítás, törlés, sérülés vagy megsemmisülés
 • harmadik személy: olyan természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki, vagy amely nem azonos az érintettel; az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.
 • harmadik ország: minden olyan állam, amelyen nem EGT – állam.

3. Az adatkezelés alapelvei

 A Társaság adatkezelői tevékenységét a jelen tájékoztatóban foglalt okból végzi. A társaság mindenkori ügyvezetője határozza meg a dolgozók adatkezeléssel kapcsolatos feladatait. Tevékenységük célja hogy törvényes és tisztességes módon az adatkezelés minden fázisában biztosítsák az adatok pontosságát, gondoskodjanak az érintett személyes adatainak védelméről jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, törlés vagy megsemmisülés esetén. A Társasággal kapcsolatban lévő adatkezelésben résztvevő egyéb szervezetek, ill. vállalkozások megbízottjai kötelesek a megismert adatokat üzleti titokként megőrizni. Ezen szervezetek kötelesek Titoktartási nyilatkozatot tenni / 1. sz. melléklet /

4. Az adatkezelés jogalapja

 Személyes adat akkor kezelhető, ha:

 • ahhoz az érintett hozzájárul vagy
 • azt a törvény, vagy a törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben törvény, vagy helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli / kötelező adatkezelés /

Kötelező adatkezelés esetén a kezelendő anyagok fajtáit, az adatkezelés célját és feltételeit, az adatok megismerhetőségét, az adatkezelés időtartamát, valamint az adatkezelő személyét a törvény, illetve önkormányzati rendelet határozza meg. Személyes adat kezelhető akkor is, ha az érintett hozzájárulásának beszerzése lehetetlen vagy aránytalan költséggel járna és a személyes adat kezelése a Társaságra vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából szükséges vagy a Társaság, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükséges, és ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jogkorlátozásával arányban áll.

Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés hozzájáruláson alapul, vagy kötelező. Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen tájékoztatni kell a kezelésre kerülő személyes adatokról, valamint az adatainak kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, ill. arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat.

Ha a személyes adat felvételére az érintett hozzájárulása alapján kerül sor, a Társaság a felvett adatokat-törvény eltérő rendelkezésének hiányában a rá vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése céljából, vagy a saját, ill. harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából, ha ezen érdek érvényesítése a személyes adatok védelméhez fűződő jog korlátozásával arányban áll, további külön hozzájárulás nélkül is kezelheti.

A Társaság az adatkezelés során az alábbi jogszabályok alapján végzi tevékenységét:

– 2011.évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról

– 2005.évi CXXXIII. törvény a személy és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól

– 2013.évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

– 2000.évi C. törvény a számvitelről

– 1997.évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről

– 1995.évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról

– 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről

– 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről

5. Adatbiztonságra és információbiztonságra vonatkozó szabályok

 A Társaság papíralapon, ill. számítógépes hálózaton végzi a személyes adatok tárolását. A papíralapú adattárolás kizárólag riasztórendszerrel ellátott, megfelelően zárható helyiségben történhet oly módon, hogy az illetéktelen személy által ne legyen hozzáférhető vagy megismerhető. Számítógép alapú adattárolás esetében a mindenkori  információbiztonsági szabályzatban található előírásokat kell alkalmazni a személyes adatok  védelmére.

Az informatikai biztonsági szabályzat felhasználókra vonatkozó felelősségvállalási nyilatkozatát az adatbiztonsági és adatvédelmi szabályzat melléklete tartalmazza. /2.sz. melléklet /

 6. A Társaságnál kezelt személyes adatok kezelése

6.1: Honlapon történő adatkezelés

Tájékoztató a Kventfal Kft  www.kventfalhazepito.hu, honlapján megvalósuló adatkezelésről, valamint a Kventfal kft üzleti partnereire vonatkozó Általános Szerződési Feltételekről .

 A tájékoztató célja: 

 A Kventfal  Kft / Továbbiakban: Társaság / 3323 Szarvaskő, Tölgyfa u. 4. sz. / az információs önrendelkezési jogról és információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben / Info tv. / foglaltaknak megfelelően végzi adatkezeléssel kapcsolatos tevékenységét. A tájékoztató célja, hogy a Társaság honlapjait megtekintő látogatók tájékoztatást kaphassanak a Társaság által a honlapon kezelt adatokról, és az adatkezeléssel kapcsolatosan felmerült egyéb tevékenységről.

 a.) Látogatói statisztikák készítése:

 Az adatkezelés célja: 

  A Társaság honlapjához és a társaság által közölt információkhoz bármely külső látogató hozzáférhet. A honlap látogatása során a honlap tárhely szolgáltatója a szolgáltatás működésének ellenőrzése, a visszaélések megakadályozása, és az üzemszerű működés biztosítása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. A rögzítés célja a honlap használatára vonatkozó információk gyűjtése, látogatottsági és internet használati statisztikák, elemzések készítése. A külső szolgáltatók a felhasználó számítógépén, ún. sütit (cookie) helyeznek el, így lehetőségük nyílik összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal.

Táblázatban foglaljuk össze azokat a sütiket – nevükkel, tartalmukkal és lejárati időtartalmukkal együtt-, amiket a Társaság webszervere, vagy a Társaság által megbízhatónak ítélt más szolgáltatók (harmadik fél) webszerverei elhelyeznek a felhasználó számítógépén vagy mobil eszközén.

 A fent említett táblázat megtalálható a Társaság honlapján „ Sütik kezelésére vonatkozó tájékozató” –ban.

b. Ügyfelekkel történő kapcsolattartás:

 Az adatkezelés célja: 

 A Társaság honlapjain lehetőséget biztosít arra, hogy leendő partnerei közvetlen kapcsolatot teremthessenek a Társaság kapcsolattartásra kijelölt munkavállalóival.

 A kezelt adatok köre: 

 Név / Cégnév / telefonszám, email cím

Az adatkezelés jogalapja: 

 Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

 Az adatkezelés időtartama:   A  partner hozzájárulásának visszavonásáig.

c. Árajánlat kérése:

A weboldalon lehetőség van a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokkal kapcsolatosan árajánlat, illetőleg egyéb információ kérésére, melynek során az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

– e-mail cím

– név

– telefonszám

– település neve

– vállalkozás neve, profilja

Az adatkezelés célja: az Érintettek személyre szabott kiszolgálása, illetve az Érintettek kérésére árajánlat küldése.

Az adatkezelés jogalapja: Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§-a. A partnerek adatkezelése ügyféladatnak minősül, így nem kerül bejelentésre az adatvédelmi hatóság nyilvántartásába.

Az adatkezelés időtartalma: Az ügyfél hozzájárulásának visszavonásáig.

d.) Adatkezelő hirdetéseinek külső szolgáltatók általi megjelenítése

  Adatkezelő a honlapra YouTube videókat integrált, amelyeket a http://www.youtube.com  tárolnak és amelyek közvetlenül lejátszhatók a honlapról. Az Érintettről nem kerül továbbításra adat a YouTube részére, ha az Érintett nem kattint a videókra, hogy elindítsa a lejátszásukat. Kizárólag a videók lejátszása esetén kerülnek a következő bekezdésben hivatkozott adatok a YouTube részére továbbításra, mely adattovábbításra nincs befolyásunk. A honlap meglátogatásakor a YouTube tájékoztatást kap arról, hogy az Érintett belépett a honlap megfelelő aloldalára. Ez független attól, hogy a YouTube nyújt-e felhasználói fiókot, amelyen keresztül be van jelentkezve az Érintett, vagy nem létezik felhasználói fiók. Ha az Érintett be van jelentkezve a Google-ba, az adatait közvetlenül összekapcsolják a fiókjával. Ha az Érintett nem szeretné, hogy összekapcsolják a YouTube profiljával, a gomb aktiválása előtt kijelentkezési lehetősége van. A YouTube felhasználói profilokként tárolja az adatait és reklámozás, piackutatás és/vagy a honlapjának keresletorientált tervezése céljából használja azokat. Az ilyen értékelés különösen a keresletorientált reklámtevékenység nyújtása érdekében történik (a nem bejelentkezett felhasználóknak is), valamint azért, hogy a közösségi háló más felhasználóit tájékoztassa az Érintettet a honlapon folytatott tevékenységeiről. Az Érintett jogosult tiltakozni ezen felhasználói profilok létrehozása ellen, amely esetben ezen jog gyakorlása érdekében fel kell vennie a kapcsolatot a YouTube-bal. A YouTube általi adatgyűjtés céljával és terjedelmével, valamint a YouTube általi adatkezeléssel kapcsolatos további információért az Érintett megtekintheti a Youtube adatvédelmi szabályzatát, amelyben további információkat talál a jogairól, valamint az adatainak védelmét szolgáló beállítási lehetőségekről: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy; A Google alávetette magát EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framewor

Scroll to Top